Chính sách CTV – Dropship

Hiện tại Bibambo.com đang tìm kiếm các nhà cung cấp sản phẩm với số lượng lớn để tránh tình trạng CTV, Dropship  có đơn hàng nhưng kho lại hết. Chúng tôi sẽ có chính sách riêng tại đây trong thời gian sớm nhất.